יום המשפחה הבין-לאומי–15 במאי

יום המשפחה הבין-לאומי משקף את החשיבות שהאו"ם מייחס למשפחה כסביבת חיים, כמסגרת התפתחותית וכמרחב תרבותי וחברתי.

יום זה עוסק בקידום ובהטמעת נושאים הנוגעים בהשפעות של תהליכים כלכליים, חברתיים, תרבותיים, חינוכיים ומוסריים על התא המשפחתי ועל מרקם היחסים במשפחה.

לציון יום זה, הנה מבחר מפרסומי המכון הקשורים למשפחות.

מערכת השירותים לילדים בסיכון ולמשפחותיהם: הישגים ואתגרים על פי מחקרי מכון ברוקדייל

מרכזים למשפחות של ילדים ובני נוער עם מוגבלויות – מחקר הערכה

המשפחות המקבלות טיפול ממושך במרכזי קשר הורים-ילדים

תכנון התערבות עם משפחות: סקירת ספרות, לקחים ותובנות. מסמך רקע לקראת מיסוד התערבות מתוכננת עם משפחות בשירותי הרווחה

אימוץ עם קשר ואימוץ על ידי משפחות אומנות: חקר מקרים

הערכת תכנית "עצמאות" – תכנית מערכתית כוללנית לליווי משפחות עולים מאתיופיה במעבר תרבותי

עוד פרסומים ומאמרים על משפחות