סוגיות במוקד העניין של הממשלה

רקע

ממשלת ישראל ה-36 הושבעה ב-13 ביוני 2021. בנובמבר באותה השנה היא אישרה את תקציב המדינה בכנסת. הודות לאישור תקציב המדינה, פורסם ספר תוכניות העבודה לשנת 2022 (שלוש שנים מאז פורסם הספר האחרון). מאז תחילת כהונתה של הממשלה ה-36 ועד לכתיבת סקירה זאת (אפריל 2022), קיבלה הממשלה ופרסמה 1,161 החלטות ממשלה.

אגף התכנון והאסטרטגיה בג'וינט ישראל פנה למכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בבקשה לערוך סקירת בזק של ספר תוכניות העבודה לשנת 2022 ושל החלטות הממשלה ה-36 כדי לבחון את הסוגיות במוקד העניין של ארבעה משרדי ממשלה: החינוך, הרווחה והביטחון החברתי, הבריאות, הכלכלה והתעשייה.

מטרה

לסקירה זו שלוש מטרות:

  1. לזהות את הסוגיות במוקד העניין (להלן: הסוגיות המרכזיות) של ארבעה משרדי ממשלה: החינוך, הרווחה והביטחון החברתי, הבריאות, הכלכלה והתעשייה
  2. לאתר סוגיות רוחב במוקד העניין של כמה משרדי ממשלה או סוגיות שמעוגנות בהחלטות ממשלה בין-משרדיות
  3. לזהות פערים בשני היבטים: יעדי מדיניות שאינם מתבטאים בתוכנית העבודה; משימות שמופיעות בתוכנית העבודה, אך הן עדיין בשלבי גיבוש ראשוניים

שיטה

כאמור, המחקר התמקד בארבעה משרדי ממשלה. עבור כל משרד נערך ניתוח תוכן של המסמכים האלה:

  1. חוברת "הממשלה ה-36: עיקרי המדיניות" – המציגה את עיקרי המדיניות של משרדי הממשלה ושל יחידות הסמך
  2. תוכניות העבודה כפי שפורסמו בספר תוכניות העבודה לשנת 2022
  3. סדר יום הממשלה – מתאריך 13.6.2021 (מועד השבעת הממשלה) ועד 10.4.2022
  4. החלטות הממשלה – מתאריך 13.6.2021 (מועד השבעת הממשלה) ועד 10.4.2022. מתוך כל החלטות הממשלה לכל משרד, אותרו ההחלטות הביצועיות

לאחר מכן נערכה הצלבה בין יעדי המדיניות להחלטות הממשלה, ובין ההחלטות למשימות בתוכניות העבודה.

תובנות מסכמות

מן הניתוח עולה שתוכניות העבודה של משרדי הממשלה מאופיינות בשונות גבוהה ביניהן – במבנה, ברכיבים וברמת הפירוט שלהן – וכך גם מסמכי המדיניות (כפי שמופיעים בחוברת "עיקרי המדיניות של הממשלה ה-36").

בשלושה משרדים (חינוך, רווחה וביטחון חברתי ובריאות) אפשר לזהות שתי רמות התייחסות של המשרדים: רמת האוכלוסייה – סוגיות הקשורות לאוכלוסיית מקבלי השירות של אותו משרד (כמו תלמידים במערכת החינוך); ורמת מערכת השירותים – סוגיות הקשורות להיבטים באופן אספקת השירות (כמו הנגשת השירות), או להיערכות מבנית בתוך המשרד.

בניתוח זה אפשר למצוא ארבעה כיווני פעולה מרכזיים עבור אגפי הג'וינט לעבודה עם הממשלה: פעילויות מרכזיות שהמשרד כבר פיתח – ברמת האוכלוסייה וברמת מערכת השירותים; משימות בשלבים ראשוניים של גיבוש ופיתוח, לפי תוכנית העבודה של המשרד; סוגיות מערכתיות המופיעות בתוכנית העבודה של כל ארבעת המשרדים, הפותחות פתח לשותפות בין-משרדית; סוגיות המעוגנות בכמה החלטות ממשלה בין-משרדיות של הממשלה הנוכחית, או בתוכניות ובהחלטות ממשלה קודמות הקוראות לשיתוף פעולה בין-משרדי.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
דולב, ה., בן-רבי, ד. ולנטו, ט. (2022). סוגיות במוקד העניין של הממשלה. מ-22-211. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
Dolev, H., Ben-Rabi, D., & Lento, T. (2022). Key Issues on the Government Agenda. S-211-22. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)