סקירת שירותי בריאות הנפש לילדים ולבני נוער בישראל

מערכת בריאות הנפש בישראל נערכת לרפורמה היסטורית שתקנה זכאות חוקית לטיפולי בריאות הנפש ותעביר את האחריות להספקתם מן הממשלה אל קופות החולים. בהיענות לבקשת הממשלה, המכון ממלא תפקיד מרכזי בעיצוב ובביצוע ההערכה של רפורמה זו.

בהקשר זה, הדוח הנוכחי מתמקד בשירותי בריאות הנפש לילדים ולבני נוער בארץ. הדוח מביא סקירה של המצב הקיים וכן ניתוח של דרכים אפשריות לחיזוק שירותים אלה. מטרות הסקירה הן:

  1. לסקור את ארגון השירותים במדינות אחרות
  2. לסקור את הסוגים השונים של השירותים הזמינים לילדים ולמשפחותיהם בישראל
  3. לבחון את סוגי כוח האדם המועסקים בשירותים ואת סוגי ההכשרה הניתנים לצוות
  4. לבחון את היחסים הארגוניים בין ובתוך תחומי הבריאות, הרווחה והחינוך
  5. להעריך באיזו מידה יש כפילות בין השירותים במגזרים השונים
  6. להעריך את החוזקות והאתגרים העומדים בפני מערכת בריאות הנפש לילדים ולנוער ככלל ובפני כל אחד מהשירותים בפרט, תוך מתן שימת לב מיוחדת למידה שבה ניתן מענה לצורכי הילדים.

המידע נאסף בין ינואר לאוקטובר 2010 באמצעות סדרה של ראיונות עומק עם כ-50 אנשי מקצוע ומנהלים ממגזרי הבריאות, החינוך והרווחה.

ממצאי המחקר צפויים לשמש תשומה חשובה להפעלת הרפורמה בשירותי בריאות הנפש. במיוחד מציע המחקר נתוני רקע רבי-ערך שעשויים לסייע בניסיון להרחיב את זמינותם של שירותים איכותיים לילדים ולהגביר את התיאום בין השירותים, במסגרת הרפורמה.

המחקר מומן בסיוע מענק מקרן מיכאל ואנדריאה דוברוף ממסצ'וסטס, ארה"ב.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
שטרן, א., ופורטר, ב. (2013).סקירת שירותי בריאות הנפש לילדים ולבני נוער בישראל.
דמ-13-644. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Sterne, A., & Porter, B. (2013). Overview of Child and Adolescent Mental Health Services in Israel. RR-644-13. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)