מתווה "נבדקים ולומדים" להתמודדות עם מגפת הקורונה: בדיקת ההיכרות עם המתווה ומידת ההיענות של ההורים להנחיות

רקע

ב-27.1.22 יושם במערכת החינוך מתווה בשם "נבדקים ולומדים" (להלן: המתווה). מטרת המתווה הייתה לקיים שגרת לימודים סדירה לתלמידי ישראל לצד מגפת הקורונה. המתווה הפקיד בידי הוריהם של תלמידי בתי הספר היסודיים את האחריות לבצע מדי שבוע שתי בדיקות אנטיגן ביתיות לילדיהם, ולדווח על תוצאות הבדיקה בפורטל ההורים של משרד החינוך. צוות מטעם "מגן ישראל" – התוכנית הלאומית למאבק בנגיף הקורונה, פנה למכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בבקשה לבדוק את שיתוף הפעולה של ההורים ואת ההיענות שלהם לפעול על פי המתווה.

מטרה

מטרת המחקר הייתה לבדוק את מידת ההיכרות של הורים לילדים בבית ספר יסודי עם המתווה ואת מידת ההיענות שלהם לפעול על פיו במארס 2022, חודש וחצי מהחלתו.

שיטה

המחקר התבסס על סקר אינטרנטי למילוי עצמי שנערך בקרב 506 הורים לילדים בני 11-5 הלומדים בבית ספר יסודי. הסקר הופץ באמצעות חברת פאנל (חברה מסחרית אשר עורכת סקרים בקרב אנשים שעומדים בתנאי הכללה מוגדרים) בין 28 בפברואר ל-3 במארס 2022. חישוב גודל המדגם נערך בנפרד לכל קבוצה באוכלוסייה (יהודים חרדים, יהודים שאינם חרדים וערבים) על פי גודל הקבוצה והערכה טרום הסקר בנוגע למידת ההיענות להנחיות. המדגם שוקלל לפני ניתוח הנתונים, בהתאם לפרופורציה של כל קבוצה באוכלוסייה.

ממצאים

73% מן ההורים העידו שהם מבינים היטב את פרטי המתווה ול-59% לא היה קושי לפעול על פיו. כמחצית מן ההורים סברו שהמתווה הצליח במידה רבה לשמור על שגרת לימודים לילדיהם. ההורים העידו גם על נגישות גבוהה של הבדיקות: 75% דיווחו כי קיבלו בדיקות ביתיות עבור כל ילדיהם מן הרשות המקומית ו-94% ציינו שהייתה בדיקת אנטיגן מפוקחת זמינה במקום מגוריהם. יחד עם זאת, רבע מן ההורים ציינו שלא קיבלו מספיק בדיקות ביתיות או שלא קיבלו בדיקות כלל. שיעור ההיענות להנחיות המתווה היה גבוה: 75% ביצעו בדיקות פעמיים בשבוע; 72% דיווחו פעמיים בשבוע על תוצאת הבדיקה בפורטל ההורים; 89% מבין אלו שילדם יצא מאומת בבדיקה הביתית דיווחו על כך; ו-78% צייתו להנחיות הנוגעות לבידוד ילדים לא מחוסנים בעקבות חשיפה לבן משפחה מאומת.

המשתנים שלהלן נמצאו קשורים לביצוע הבדיקות בהתאם להנחיות: קבלת מספיק בדיקות ביתיות, אמון במדיניות הממשלה להתמודדות עם מגפת הקורונה, השכלה אקדמית, מגורים בצפון ובמרכז, קבוצה באוכלוסייה (יהודים שאינם חרדים וערבים). בניתוח רב-משתני עלה שהיות אדם ערבי או יהודי שאינו חרדי הגדילה את הסיכוי שיבצע את הבדיקות פי 18 מאדם חרדי. כמו כן הסיכוי לביצוע הבדיקות של מי שקיבלו תזכורות דו-שבועיות מן המסגרת החינוכית או ממשרד החינוך היה גבוה פי 2.5 מן הסיכוי של מי שלא קיבלו תזכורות דו-שבועיות, והסיכוי שמשיב שהעיד שהבין את המתווה ביצע בדיקות פעמיים בשבוע היה גבוה פי 2.6 מן הסיכוי של מי שדיווח שלא הבין את המתווה.

 המלצות למדיניות

  • לנוכח ההיענות של ההורים לפעול על פי המתווה, מומלץ לתכנן גם בעתיד מדיניות בדיקות שנסמכת על שיתוף הפעולה של הציבור בכלל, ועל שיתוף הוריהם של תלמידי בתי הספר היסודיים בפרט.
    • מומלץ לדאוג למעורבות פרואקטיבית של בתי הספר ומשרד החינוך בהסברה בכלל ובעידוד ההורים לביצוע ההנחיות בפרט.
    • מומלץ להקים מערך הסברה ייעודי לאוכלוסיות הערבית והחרדית, תוך שיתוף גורמי מפתח ומובילי דעה מאוכלוסיות אלו, לשיפור ההיכרות עם המתווה.
    • מומלץ לפתח מענה ייחודי ומותאם לאוכלוסייה החרדית כדי להעלות את רמת האמון במדיניות הממשלה ולהגביר את ההיענות להנחיות.

 

הצעה לציטוט בעברית:

מעוז ברויאר, ר., ניג'ם-אכתילאת, פ. ולרון, מ. (2022). מתווה "נבדקים ולומדים" להתמודדות עם מגפת הקורונה: בדיקת ההיכרות עם המתווה ומידת ההיענות של ההורים להנחיות. דמ-22-908. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:

 Maoz Breuer, R., Nijim-Ektelat, F., & Laron, M. (2022). The “Testing and Learning” Framework for Coping With the COVID-19 Pandemic in Elementary Schools: Examination of Parents’ Familiarity With the Framework and Compliance With the Guidelines. RR-908-22. Myers-JDC-Brookdale Institute.