הכשרה מקצועית: יוזמה בין-לאומית מגיעה לישראל

דוח ה- OECDמ-2014 הדגיש את חשיבותם של ההכשרה מקצועית ככלי מדיניות המאפשר לממשלות להגיב לשינויים התכופים בדרישות הכלכלה העולמית.

המרכז לחקר תעסוקת אוכלוסיות מיוחדות של המכון מגביר את שיתוף הפעולה עם ארגונים בין-לאומיים כדי לקדם נושא זה בישראל.

ב-2014 היה המכון שותף בוועידה Mediterranean Region Conference on Governance for Employability, במימון קרן ההכשרה האירופית (ETF). הוועידה התמקדה בדרכים לשיפור ההכשרה המקצועית באזור. חוקרי המכון ד"ר יונתן אייל ויעל הדר עבדו בשיתוף עם משרדי הכלכלה והחינוך, הסתדרות העובדים ורשתות החינוך אורט ועמל והציגו סקירה מקיפה על מערכת ההכשרה המקצועית והטכנולוגית לבני נוער בישראל. במהלך הוועידה נוצרו קשרים מקצועיים עם שותפים מארצות המזרח התיכון, ובהן אלג'יר, מצרים, ירדן ולבנון.

כמו כן, ב-2014 הפיץ ה-OECD דוח בין-לאומי על "כישורים שמעבר לבית הספר". הדוח כלל בחינה ארצית של מערך ההכשרה המקצועית בישראל. בחינה זו התבססה על סקירה מפורטת של ההכשרה המקצועית העל-תיכונית בישראל שהמכון הכין עבור משרד הכלכלה.

לאחרונה הקים משרד ראש הממשלה ועדה בין-משרדית כדי לבחון סוגיות של הסמכה ושל פיתוח תכניות הכשרה מקצועית. המכון הכין סקירה מפורטת על מדיניות ההסמכה באנגליה, בשווייץ ובגרמניה, וזו תרמה להחלטה להקים בארץ מסגרת הכשרה כלל-ארצית.

המכון הוא גם שותף, הן של משרד הכלכלה הישראלי והן של המשרד הפדרלי הגרמני לחינוך ולמחקר, ביוזמה של שתי המדינות לקידום הכשרה מקצועית. מנהל המרכז דר' ניר לוי משתתף בצוות ישראלי-גרמני שהוקם במסגרת יוזמה זו. מזה שנתיים מתקיימת סדרת חילופין מקצועיים בין המדינות. הסוגיות הנדונות כוללות: הגברת מעורבות המעסיקים, יצירת שותפויות בתכנון ההכשרה המקצועית בישראל וכן הרחבת השימוש בנתונים בתהליך קבלת ההחלטות, ועוד. בנוסף להשתתפות בחילופין מספקים לוי וחוקרת המכון תרצה וילנר ליווי מקצועי לעבודת הצוות הישראלי-גרמני.

חניכות – נתיב להכשרה מקצועית

ברחבי העולם הולך וגובר העניין בפיתוח שיטות חניכות כמרכיב מרכזי של מערך ההכשרה המקצועית. עיקרה של גישת החניכות הוא שילוב בין לימודים עיוניים לבין התנסות מעשית בליווי חונך. מודל החניכות נפוץ בכמה ממדינות אירופה זה זמן רב, בחלקן קיימת מסורת בת מאות שנים של עובדים צעירים הלומדים מקצוע במסגרת שיטת הגילדות. בישראל, לעומת זאת, לא התפתחה שיטת החניכות באופן נרחב.

בשנים האחרונות תרם המכון לתהליך של למידה משותפת בקרב בעלי עניין בכל הקשור באפשרות להרחיב את ההכשרה בשיטת החניכות בישראל. בין השאר יזם המכון מפגשים עם מומחים בין-לאומיים, קיים סמינרים, ועידות וסיורי לימוד בין-לאומיים והשתתף בתהליכי התכנון.

אחד מפירות תהליך למידה משותף זה הוא פיילוט של תכנית חניכות חדשה שמפתחים ג'וינט-תבת והאגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד הכלכלה. התכנית קרויה "סטרטר" ומיועדת למבוגרים שאינם מועסקים או שנמצאים בתת-תעסוקה, ומטרתה לעזור להם לעבור בהצלחה לתעסוקה מקצועית. נוסף על העזרה למשתתפים להשתלב בתעסוקה, התכנית מנסה לפתח תרבות רחבה יותר של חניכות בקרב מעסיקים ישראליים. המכון יעריך את התכנית.

התכנית מציעה למשתתפים שלושה חודשים של לימודים עיוניים טרם כניסתם למקום עבודה חדש. אחר כך הם מתחילים את החניכות ומקבלים הכשרה מקצועית מעשית, ובד בבד הם ממשיכים בלימודים העיוניים. לאחר השלמת ההכשרה יעברו המשתתפים בחינות הסמכה של משרד הכלכלה כדי לקבל תעודות מקצוע.

מעסיק המשתתף בתכנית מפיק תועלת מכך שהוא מעסיק עובדים שהוכשרו ספציפית לצרכיו, וכן מכך שהוא מקבל תגמול חודשי בעבור הזמן שהוא מקדיש לחניכות במסגרת ההכשרה. כמו-כן נהנה המעסיק מכך שבתום תקופת החניכות יש ביכולתו לגייס עובד שכבר התנסה בעבודה והתגלה כמתאים.

ההערכה שיספק המכון לפיילוט תסייע לעיצוב התכנית ותשמש בסיס לקבלת החלטות לגבי המשך פיתוחה והרחבתה.

לסיכום, יש עדויות רבות לכך שהכשרה מקצועית תמשיך לצמוח כרכיב חשוב באסטרטגיית פיתוח כוח העבודה בישראל וכחלק מתכנית המחקר של המכון.