הפורום הציבורי השני למחקר הערכת תוכנית החומש 2021-2017 לאוכלוסייה הבדואית בנגב

החלטת ממשלה 2397 בדבר תוכנית החומש לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנים 2021-2017 חותרת לצמצום פערים בין הבדואים בנגב ובין כלל האוכלוסייה בישראל בתחומי ליבה אחדים: חינוך ושירותים חברתיים, כלכלה ותעסוקה, פיתוח תשתיות והעצמת הרשויות המקומיות. בתוך כך מיועדת התוכנית גם לקדם את השתלבותה של האוכלוסייה הבדואית בנגב בחברה ובכלכלה הישראלית. להחלטה וליישומה שותפים שנים עשר משרדי ממשלה ותאגידים סטטוטוריים. אגף בכיר לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב שבמשרד הרווחה והביטחון החברתי (להלן: האגף) ממונה על יישום ההחלטה.

תוכנית החומש המעוגנת בהחלטה מלוּוָה במחקר המנוהל על ידי מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. המחקר עוסק בבחינת יישומה של תוכנית החומש, בהערכת תרומתה – כל אחד מחלקיה והמכלול כולו – ובהמלצות למהלכים הנדרשים כדי לשמר את הישגי התוכנית הנדונה ולשפר את תוכנית החומש שלאחריה. המחקר המלַווה מושתת על איגום מידע ממספר רב של מקורות, שימוש במגוון שיטות מחקר והצעת כיווני פעולה לעיצוב מדיניות.

הפורום הציבורי נועד להציג תוצרים נבחרים מן המחקר המלווה של תוכנית החומש לשנים 2021-2017 ולקיים שיח בנוגע למסקנות ותובנות העולות מן המחקר, כמו גם בנוגע לגיבוש דרכי פעולה מתאימות לתוכנית החומש לשנים 2026-2022. את הפורום כינס מכון ברוקדייל בשיתוף האגף. קהלי היעד שלו היו מגוון הגורמים המעורבים ביישומה של תוכנית החומש, ובהם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגוני מגזר שלישי, חוקרים מגופי מחקר ונציגי האוכלוסייה הבדואית בנגב, וכן גורמים אחרים בעלי עניין או זיקה לתוכנית.

הפורום התכנס במכון ברוקדייל ב-24 במארס 2022, והשתתפו בו 120 איש. במליאת הפתיחה נשאו דברים פרופ' מייקל הרטל, מנכ"ל מכון ברוקדייל, ד"ר יונתן אייל, ראש צוות אוכלוסייה ערבית במכון, וליאור כלפה, מנהל האגף. לאחר מכן התקיימו מושבים מקבילים שבהם הוצגו חלק ממחקרי העומק שנעשו במסגרת המחקר המלווה של תוכנית החומש. במליאת הסיום התקיים דיון עם הקהל בניהולם של פרופ' ברוך רוזן, ראש חטיבת מערכות במכון ברוקדייל, ושל ד"ר יונתן אייל, ראש צוות אוכלוסייה ערבית במכון.

מחקרי העומק שהוצגו במושבים המקבילים הם:

  • מחקרי עומק נושאיים: דפוסי תעסוקה וחסמים לתעסוקה; תופעת הנשירה ממערכת החינוך הבדואי בנגב; ילדים עם מוגבלות באוכלוסייה הבדואית בנגב; הערכת התוכנית להעצמת הרשויות המקומיות
  • מחקרי עומק רוחביים: בחינת תהליכי גיבוש ויישום של תוכניות העבודה במסגרת תוכנית החומש; דוח תמונת מצב של האוכלוסייה הבדואית בנגב – מדדים נבחרים; אפיון ערכים, עמדות ותפיסות באוכלוסייה הבדואית בנגב בנוגע לפעולות שלטוניות – השפעות על יישום תוכניות ומענים אפשריים

דף הפורום כולל את הקלטות המפגשים (מליאת פתיחה, מליאת סיום, מושבים מקבילים) ואת המצגות שליוו אותם. כמו כן מובאים בו קישורים לתוצרים אשר פורסמו בנושאי המפגשים.

לשאלות והבהרות אפשר לפנות לד"ר יונתן אייל, ראש צוות אוכלוסייה ערבית במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, במייל[email protected] :.

הקלטות הפורום הציבורי השני למחקר הערכת תוכנית החומש 2021-2017 לאוכלוסייה הבדואית בנגב לפי סדר היום:

מליאת הפתיחה

מושב ראשון חינוך נשירה גלויה וסמויה בקרב תלמידים בדואים בנגב

מושב ראשון דפוסי תעסוקה וחסמים בתעסוקה של האוכלוסיה הבדואית בנגב

מושב ראשון תוכניות עבודה הערכת תהליכי גיבוש ויישום תוכניות העבודה במסגרת תוכנית החומש

מושב ראשון תמונת מצב של האוכלוסייה הבדואית בנגב מדדים נבחרים

מושב שני ערכים עמדות ותפיסות בנוגע לפעילויות שלטוניות וחברתיות השפעות על יישום התכנית

מושב שני התוכנית להעצמת הרשויות המקומיות הבדואיות בנגב

מושב שני ילדים עם מוגבלות באוכלוסיה הבדואית בנגב

מושב שני תמונת מצב של האוכלוסייה הבדואית בנגב מדדים נבחרים

מליאת סגירה

מחקרי מכון ברוקדייל העוסקים בתכנית החומש ובאוכלוסייה הבדואית:

ערכים, כוחות ואתגרים של האוכלוסייה הבדואית ושל מנהיגיה: תמצית ממצאי המחקר

צמצום פערים חברתיים-כלכליים בין אוכלוסיות מיעוט מסורתיות-שבטיות לקבוצות רוב: סקירה בין-לאומית

תוכנית "שער לאקדמיה" להשתלבות צעירים בדואים בנגב בהשכלה הגבוהה

ילדים עם מוגבלות באוכלוסייה הבדואית בנגב

בחינת מערך תוכניות העבודה של "התוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021-2017 (ממשלת ישראל, החלטה מספר 2397)" – דוח מסכם

התוכנית להעצמת הרשויות המקומיות הבדואיות בנגב

חיזוק רשויות מקומיות: סקירת ספרות בין-לאומית

תוכנית מנהרות מזון לביטחון תזונתי

מעבר לעמוד צוות האוכלוסייה הערבית