הפורום הציבורי השני למחקר הערכת תוכנית החומש 2021-2017 לאוכלוסייה הבדואית בנגב

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל מלווה את תוכנית החומש 2021-2017 לאוכלוסייה הבדואית בנגב במחקר מקיף אשר עוסק במגוון היבטים של התוכנית, כולל תכנון, יישום והערכה.

בפורום הציבורי השני למחקר הערכת התוכנית הוצג מחקר החומש בכללותו וכן ממצאי מחקרים במגוון נושאים אשר נערכו במסגרתו. מלבד זאת, נתן הפורום במה לשיח חופשי בין החוקרים ובין כלל הגורמים המעורבים (ממשלה, רשויות מקומיות, מגזר שלישי, האוכלוסייה הבדואית) הן בנוגע לממצאי המחקר הן בנוגע לתוכנית החומש אשר עמדה בבסיס המחקר וזו אשר החלה בימים אלו.

להלן מוצגות הקלטות מן המפגשים אשר נערכו בפורום והמצגות אשר ליוו אותם. כמו כן מוצגים קישורים רלוונטיים לתוצרים אשר פורסמו במסגרת המחקר בנושאי המפגשים.

יצוין כי לא כל עבודת מחקר החומש הוצגה בפורום. חלקה יושלם במהלך 2022 ויוצג בכנס המסכם למחקר אשר ייערך בסוף השנה.

לשאלות והבהרות אפשר לפנות לד"ר יונתן אייל, ראש צוות אוכלוסייה ערבית במכון מאיירס- ג'וינט- ברוקדייל, במייל: yonatane@jdc.org

הקלטות הפורום הציבורי השני למחקר הערכת תוכנית החומש 2021-2017 לאוכלוסייה הבדואית בנגב לפי סדר היום:

מליאת הפתיחה

מושב ראשון חינוך נשירה גלויה וסמויה בקרב תלמידים בדואים בנגב

מושב ראשון דפוסי תעסוקה וחסמים בתעסוקה של האוכלוסיה הבדואית בנגב

מושב ראשון תוכניות עבודה הערכת תהליכי גיבוש ויישום תוכניות העבודה במסגרת תוכנית החומש

מושב ראשון תמונת מצב של האוכלוסייה הבדואית בנגב מדדים נבחרים

מושב שני ערכים עמדות ותפיסות בנוגע לפעילויות שלטוניות וחברתיות השפעות על יישום התכנית

מושב שני התוכנית להעצמת הרשויות המקומיות הבדואיות בנגב

מושב שני ילדים עם מוגבלות באוכלוסיה הבדואית בנגב

מושב שני תמונת מצב של האוכלוסייה הבדואית בנגב מדדים נבחרים

מליאת סגירה

מחקרי מכון ברוקדייל העוסקים בתכנית החומש ובאוכלוסייה הבדואית:

ערכים, כוחות ואתגרים של האוכלוסייה הבדואית ושל מנהיגיה: תמצית ממצאי המחקר

צמצום פערים חברתיים-כלכליים בין אוכלוסיות מיעוט מסורתיות-שבטיות לקבוצות רוב: סקירה בין-לאומית

תוכנית "שער לאקדמיה" להשתלבות צעירים בדואים בנגב בהשכלה הגבוהה

ילדים עם מוגבלות באוכלוסייה הבדואית בנגב

בחינת מערך תוכניות העבודה של "התוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021-2017 (ממשלת ישראל, החלטה מספר 2397)" – דוח מסכם

התוכנית להעצמת הרשויות המקומיות הבדואיות בנגב

חיזוק רשויות מקומיות: סקירת ספרות בין-לאומית

תוכנית מנהרות מזון לביטחון תזונתי

ערכים, כוחות ואתגרים של האוכלוסייה הבדואית ושל מנהיגיה: תמצית ממצאי המחקר

צמצום פערים חברתיים-כלכליים בין אוכלוסיות מיעוט מסורתיות-שבטיות לקבוצות רוב: סקירה בין-לאומית.

מעבר לעמוד צוות האוכלוסייה הערבית