התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב

חוקרי המכון ליוו במחקר את תוכנית החומש הממשלתית לפיתוח המגזר הבדואי בנגב לשנים 2016-2012 (החלטה 3708).

הדוח המסכם הוצג לוועדת ההיגוי של המחקר ב-4 בדצמבר 2017.

בקרוב יוצגו באתר הדוח המסכם ותמצית אינפוגרפית המלווה אותו.

דוחות קודמים

התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בדרום (החלטת הממשלה 3708): דוח ראשון

התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בדרום: חינוך – דוח שני על החלטת הממשלה 3708