תוכנית החומש לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנים 2021-2017 (החלטת ממשלה 2397)


הפורום הציבורי לתוכנית החומש

תרומתו של מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל למאמצי ממשלת ישראל לשיפור חייהם של הבדואים בנגב

פרופ' ברוך רוזן – ד"ר דפנה הרן – ד"ר יונתן אייל

בנגב חיים כ-270,000 בדואים, שהם אחת מן האוכלוסיות המוחלשות ביותר במדינה מבחינת השכלה, תעסוקה והכנסה. בשנת 2017 השיקה ממשלת ישראל תוכנית חומש שאפתנית לשיפור חיי הבדואים בנגב. לתוכנית היו שותפים יותר מעשרה משרדי ממשלה, ותקציבה עמד על 3.2 מיליארד דולר. הממשלה מינתה את מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל (להלן: מכון ברוקדייל) לספק מידע מחקרי למהלך היישום של התוכנית לשנים 2021-2017, להעריך את רכיביה הפרטניים של התוכנית ואת התוכנית כמכלול, ולגבש המלצות לתוכניות עתידיות לשיפור חייהם של הבדואים בנגב.

במענה לכך הקים מכון ברוקדייל צוות מחקר חדש – צוות אוכלוסייה ערבית – ועליו הוטל להוביל את מאמציו של כלל המכון להערכת התוכנית (פרויקט "באדיה"). שישה צוותי מחקר ממכון ברוקדייל היו מעורבים בפרויקט "באדיה", ובמסגרתו בוצעו 16 מחקרי עומק. מחקרים אלו עסקו בנושאים כמו חסמים לתעסוקת נשים בדואיות; הנגישות המוגבלת של שירותים לאנשים עם מוגבלות באוכלוסייה הבדואית בנגב; הגורמים לשיעורי הנשירה הגבוהים מבתי הספר הבדואיים בנגב, להישגים הנמוכים בבחינות הבגרות ולאיכות ההוראה הירודה; ואפיקים לחיזוק הרשויות המקומית הבדואיות בנגב.

נוסף על כך ננקטו כמה מהלכים רוחביים; הם כללו גיבוש מערך מדדים מרכזיים בנוגע למצב הכלכלי, החברתי והבריאותי של האוכלוסייה הבדואית בנגב; ניתוח דרכים לטיוב תוכניות העבודה שפותחו על ידי משרדי הממשלה הרבים שהשתתפו בתוכנית; בחינת תפקידם של פערים תרבותיים, תפיסתיים וערכיים בין האוכלוסייה הבדואית בנגב ובין האוכלוסייה הכללית בקשיי היישום של התוכנית; הפוטנציאל להגברת שיתוף הציבור בתכנון פרויקטים וביישומם; והערכה כוללת של השפעת תוכנית החומש על האוכלוסייה הבדואית בנגב. רבים מן הנושאים הללו מעולם לא נחקרו קודם לכן בהקשר של אוכלוסייה זו, וחלקם אף לא נחקרו שיטתית בהקשר של קבוצות אוכלוסייה אחרות בישראל.

מאפיין מרכזי של פרויקט "באדיה" הוא יחסי העבודה ההדוקים בין מכון ברוקדייל ובין האגף בממשלה האחראי ליישום תוכנית החומש – האגף לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב. המכון סיפק לאגף מידע שוטף על סמך המחקרים שהתבצעו "תוך כדי תנועה" וכן דוחות רשמיים יותר בתום הפרויקט. ראוי לציין במיוחד את התגובה המהירה של המכון לבקשת האגף להציע נוסחים לכתב החלטת הממשלה שעניינו השקת תוכנית חומש נוספת (לשנים 2026-2022).

מאפיין חלוצי נוסף של פרויקט "באדיה" הוא שילוב עבודתם של צוותי מחקר רבים ושונים, העוסקים במגוון רחב של נושאים, לכדי עבודה אחת קוהרנטית. בתוך כך קידם הפרויקט את יכולתו של מכון ברוקדייל לעבוד על פרויקטים גדולים במיוחד באופן מטריציוני – יכולת שתשמש את המכון בעתיד בנוגע לאתגרים אחרים בעלי עדיפות גבוהה העומדים בפני החברה בישראל.