Michal Laron

חוקרת מומחית בכירה וראש צוות מדיניות הבריאות(חטיבת המערכות)

מדיניות הבריאות

חוקרת מומחית בכירה וראש צוות מדיניות הבריאות, חטיבת המערכות, וחוקרת בצוות יוזמה ופיתוח, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

ד"ר מיכל לרון עובדת במכון משנת 2012. במסגרת עבודתה כחוקרת בצוות זיקנה, תחומי המחקר העיקריים שלה היו: התמודדות עם דמנציה, בדידות בזיקנה וטיפול משולב.

במסגרת פעילותה בצוות היוזמה והפיתוח, מיכל עסקה בנושא דיור בר השגה.

בשנת 2020, עם כניסתה לתפקיד ראש צוות מדיניות הבריאות, מיכל הובילה מחקרים בתחום התנהגויות בריאות בעת התפרצות מגפת הקורונה, שירותי בריאות מרחוק ואוריינות בריאותית ודיגיטלית.

למיכל תואר ראשון בסוציולוגיה ובתקשורת ותואר שני באנתרופולוגיה וסוציולוגיה, שניהם מן האוניברסיטה העברית בירושלים, וכן דוקטורט בסוציולוגיה מאוניברסיטת תל אביב.

ניתן ליצור קשר עם ד"ר מיכל לרון בדוא"ל: [email protected] או בטלפון במשרד: 02-655-7430

מאמרים מכתבי עת

לרון, מ. (2023). היש בסביבה נציג לבריאות הציבור? הפוליטיקה של הסביבה כפוליטיקה מחוללת משילות. סוציולוגיה ישראלית: כתב עת לחקר החברה בישראל, כ"ד(1), 113-92.

ברג-ורמן, א., לרון, מ., ספלטר, ט. רזניצקי, ש. וברודסקי, ג'. (2015). תרומתן של קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים. גרונטולוגיה וגריאטריה: כתב-עת בנושאי הזיקנה, מ"ב (2), 71-55.

למברגר, י., לרון, מ.,  וגרופמן, ו. (2015). רשמים מהכנס השנתי של "אלצהיימר אירופה" ליובליאנה 2015: עצומה להגדיל משאבים ולפתח אסטרטגיה אירופית ולאומית בנושא הדמנציה. דורות: מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת, 170,  36-34.

ברג-ורמן, א., לרון, מ., ספלטר, ט. רזניצקי, ש. וברודסקי, ג'. (2014). גורמים המשפיעים על השתתפותם של בני משפחה מטפלים בקבוצות תמיכה. ביטחון סוציאלי,  95,  98-77.

לרון, מ. (2005). שינוי אגב שעתוק: מאבק ההורים השכולים לרפורמה בשיטת התגמולים. סוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית, 7(1), 70-45.

Laron, M., & Penn, N. (2023). Use and barriers to the use of telehealth services in the Arab population in Israel: a cross sectional survey. Israel Journal of Health Policy Research, 12, 21. doi.org/10.1186/s13584-023-00569-6

Laron, M., Mannheim, I., Brodsky, J., Sternberg, S., Zalomonson, S., Kertesz, D. P., & Shefet, D. (2018). Barriers and enablers to timely diagnosis of dementia: Patient's and families points of view. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, 14(7), P1642.

Laron, M., & Mannheim, I. (2018). Reducing and coping with loneliness: a formative evaluation study of 23 interventions. Innovation in Aging2(Suppl. 1), 736-737. doi.org/10.1093/geroni/igy023.2718

Lemberger, J., Rasooly, I., Sternberg, S., Brodsky, J., & Laron, M. (2017). From research to policy to implementation: The case of the israeli national strategic plan to address alzheimer's and other types of dementia. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, 13(7), P1468.

פרקים מספרים

בנטור, נ., שטרנברג, ש., ולרון מ. (2020). איכות הטיפול באנשים החיים עם מחלת הדמנציה וגרים בקהילה. בתוך ש. בריל, ח. חזן, י. כהן-מנספילד, וש. לביא (עור'),  סוף החיים: רפואה, משפט ותרבות בישראל לנוכח פני המוות (עמ' 185-177). הקיבוץ המאוחד.

ספרים ודוחות

ברג-ורמן, א., לרון, מ., ספלטר, ט., רזניצקי,ש., וברודסקי, ג'. (2015).  קבוצות תמיכה לבני משפחה המטפלים בזקנים מוגבלים. קרנות 1, ירושלים: המוסד לביטוח לאומי.

לרון מ. (2010). היש נציג ציבור בסביבה? הפוליטיקה של הסביבה כפוליטיקה מחוללת משילות. חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת תל–אביב.

לרון, מ. (2003). "משפחות יקרות": מאבק ההורים השכולים לשינוי שיטת התגמולים בישראל. מחקרי עיון 08, ירושלים: מרכז שיין למחקרים במדעי החברה – המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה חברתית – הפקולטה למדעי החברה – האוניברסיטה העברית.