Hila Dolev

הילה דולב

חוקרת בכירה

איכות בשירותים חברתיים

הילה היא חוקרת בכירה במכון ברוקדייל, והיא עובדת בו משנת 2010.

כיום היא מובילה את התחום של פיקוח והבטחת איכות  ביחידה לאיכות בשירותים חברתיים. במהלך השנים סייעה לשירותים חברתיים במשרד הרווחה ובמשרד החינוך להבנות ולשדרג את מערכות הפיקוח כדי לשפר את איכות השירות לאוכלוסיות הרלוונטיות. עבדה עם מגוון שירותים, הן קהילתיים והן פנימייתיים, המיועדים לאוכלוסיות שונות: זקנים, מכורים לסמים, בני נוער וילדים בסיכון. בשנתיים האחרונות הילה עוסקת בהבניית תהליכי הבטחת איכות במרכזים לגיל הרך הפועלים לפי מודל ארגוני ייחודי של one stop shop, וכן בהערכת תכניות המיועדות להכשיר בכירים  בממשלה, בשלטון המקומי ובחברה האזרחית להוביל עשייה ושיתופי פעולה למען שיפור איכות השירות לתושבי המדינה.

להילה יש תואר ראשון בסוציולוגיה ובמדעי המדינה ותואר שני בלימודי הארגון, שניהם מן האוניברסיטה העברית בירושלים. להילה אף הכשרה וניסיון רב בתחום של הנחיית קבוצות וכן במתודולוגיות מחקר איכותניות.