Talia Hasin

חוקרת מומחית, צוות הבטחת איכות (חטיבת איכות בשירותים חברתיים)

הבטחת איכות

חוקרת מומחית, צוות הבטחת איכות בחטיבת איכות בשירותים חברתיים, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

טליה חסין עובדת במכון משנת 2000. תחומי המחקר העיקריים שלה הם הערכת תוכניות הכשרה של בכירים בממשלה, בשלטון המקומי ובחברה האזרחית להובלת עשייה ושיתוף פעולה למען שיפור איכות השירות לתושבי המדינה, הערכת תוכניות לפיתוח מנהיגות וכן הבניית תהליכים של הבטחת איכות במשרד החינוך ובמשרד לענייני דתות.

במהלך השנים סייעה טליה לשירותים חברתיים במשרד הרווחה ובמשרד החינוך להבנות ולשדרג את מערכות הפיקוח כדי לשפר את איכות השירות לאוכלוסיות הרלוונטיות. היא עבדה עם מגוון נותני שירותים, הן קהילתיים והן פנימייתיים, המיועדים לילדים ובני נוער.

בעבר עסקה טליה במחקרים על מערך השירותים לילדים ובני נוער בסיכון, בפרט בתחום ההשמה החוץ-ביתית. היא הייתה שותפה למחקרי הערכה של שירותים ותוכניות ארציות ולמחקרים לבחינת התוצאות וההשפעות של רפורמות במדיניות משרד הרווחה.

לטליה תואר ראשון בפסיכולוגיה וספרות עם ישראל ותואר שני בפסיכולוגיה מחקרית, שניהם מאוניברסיטת בר-אילן. כיום היא לומדת לתואר שלישי בתוכנית הבין-תחומית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן.

ניתן ליצור קשר עם טליה בדוא"ל: [email protected] או בטלפון במשרד: 02-6557495.

מאמרים מכתבי עת

חסין, ט. (2012). התוכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון. נקודת מפגש, 420-17. 

חסין, ט. (2012). ותהי לי אמי קברי. נקודת מפגש, 4, 39.

חסין, ט. (2011). הבייבי של רמת גן. נקודת מפגש, 2, 19-16.

חסין, ט. (2010). דברי עכשיו ילדה, אני שומעת: מרכזי הגנה בישראל. נקודת מפגש, 1, 9-6.

בן-רבי, ד., כהן-נבות מ., סבו-לאל, ר., ברוך, ר., וחסין, ט. (2010). עבודת בתי הספר היסודיים עם תלמידים במצבי סיכון. הד החינוך, 84(7), 54-50.

דוחות

חסין, ט., צמח מרום, ת., בראנץ, ב., וקנין, י. ודורי י. (2014). השירות לילד ולנוער: נתונים על ילדים בפנימיות בשנת תשע"ד (2014-2013). ירושלים: מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

חסין, ט., צמח מרום, ת., בראנץ, ב., וקנין, י. ודורי י. (2013). השירות לילד ולנוער: נתונים על ילדים בפנימיות בשנת תשע"ד (2012-2011). ירושלים: מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

בן רבי, ד. וחסין, ט. (2012). מדיניות "עם הפנים לקהילה": שינויים במערך השירותים בקהילה והיקלטות הילדים החוזרים מסידורים חוץ ביתיים, 2011-2005. ירושלים: מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

בן רבי, ד.,חסין, ט. ולביא, נ. (2006). תמ"ר-אס"א: תוכנית מניעה רשותית לצמצום התנהגויות סיכון (אלימות, שימוש בסמים ובאלכוהול) של ילדים ובני נוער ברשויות מקומיות, הערכת הטמעת התוכנית בששה יישובים. ירושלים: מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

בן רבי, ד. וחסין, ט. (2006). פנימיות קהילתיות ופנימיות יום: דרכי עבודתן ומצב הילדים וההורים, סיכום שלוש שנות מחקר. ירושלים: מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

בן רבי, ד. וחסין, ט. (2005). יוזמות קהילתיות כוללות – מה ניתן ללמוד. מהניסיון בארץ ובעולם? ירושלים: מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

בן רבי, ד. וחסין, ט. (2004). ילדים בגיל הרך שהוריהם עובדים זרים בתל אביב-יפו: אורח חיים, צרכים וכיווני פעולה. ירושלים: מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

כורזים, י., בן רבי, ד. וחסין, ט. (2003). תכנית קדימה- הערכה מעצבת, שילוב דוחות: 2000 ו-2002. ירושלים: משרד הרווחה וג'וינט-מכון ברוקדייל.

Dolev, T. & Hasin, T. (2001). Working with Fathers of Ethiopian Pre-Schoolers: An Exploration of Options. Jerusalem: JDC-Brookdale Institute.